Integracja sensoryczna warszawa - Oferta zajęć

Oferta zajęć

Terapia Integracji Sensorycznej

Zajęcia indywidualne – połączenie aktywności ruchowej, zabawy i nauki. W trakcie zajęć dziecko dostarcza sobie różnego rodzaju bodźców sensorycznych co wpływa terapeutycznie na jego układ nerwowy.
Dążymy do tego aby dziecko reagowało adekwatną reakcją na sytuację – gdyż efektem terapii jest poprawa funkcjonowania układu nerwowego – rejestrowania, przetwarzania i integrowania bodźców z różnych systemów sensorycznych.


Diagnoza sensoryczna

To proces diagnostyczny w terapii integracji sensorycznej, który jest kilkuetapowy i polega na przeprowadzeniu:
– Wywiadu z rodzicami, którego częściami składowymi są między innymi:

Osiągnięcie efektów w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia.

Prób z obserwacji klinicznej oceniających:

Głównym elementem diagnozy jest obserwacja dziecka w czasie zaplanowanej, swobodnej zabawy lub aktywności. Dla osoby przeprowadzającej diagnozę ważna jest reakcja dziecka na zaproponowane zadania ruchowe lub aktywności z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Zapraszamy na diagnozę, konsultację logopedyczną oraz ustalenie indywidualnego programu terapii logopedycznej. Udzielamy wskazówek rodzicom (do pracy w domu) oraz zajmujemy się profilaktyką (zapobieganiu wadom wymowy)


Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe  dedykowane dzieciom przedszkolnym i szkolnym z kłopotami z zaaklimatyzowaniem się w nowej grupie, problemami emocjonalnymi i komunikacyjnymi.

Na 50 minutowych spotkaniach uczymy się jak radzić sobie z frustracją i stresem, nabywamy kompetencji komunikacyjnych i społecznych.


Psychoedukacja dla Rodziców

Spotkania indywidualne lub grupowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie oraz uczące jak radzić sobie z trudnościami w wychowaniu małego dziecka ( 3-7 lat)

Szkolenie „Dobry Rodzic”

Cykl 12 spotkań dla rodziców dzieci, młodzieży- 9-16 lat ze zdiagnozowanym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej lub „indywidualistami „ mającymi własne pomysły na wychowanie.


Terapia ręki

To ćwiczenia mające na celu usprawnianie motoryki małej, precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtom, struktur materiałów i umiejętności ich różnicowania. Najważniejszym aspektem tych ćwiczeń jest poprawa samoobsługi, doskonalenie sprawności manualnej i osiągnięcie samodzielności w  podstawowych czynnościach życia codziennego. Jest to całościowa metoda pracy – terapię rozpoczynamy od ćwiczeń ogólnorozwojowych (ruchów dużych całego ciała)  a na dalszym etapie ćwiczymy precyzyjne ruchy dłoni i palców.

Zajęcia terapii ręki mają na celu prawidłowe opanowanie umiejętności szkolnych – doskonalenie techniki pisania, rysowania, malowania, wycinania, wydzierania. Celem jest wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie koordynacji obustronnej, przekraczanie linii środka ciała, doskonalenie umiejętności chwytu i sprawności manipulacyjnej oraz usprawnienie sprawności ruchowej w obrębie całej górnej kończyny.


Logopedia

zajmujemy się diagnozą, stymulacją rozwoju mowy, terapią trudności w zakresie:

Pracujemy z dziećmi z trudnościami artykulacyjnymi – zajmujemy się korekcją wad wymowy