Integracja sensoryczna warszawa - Oferta

Oferta

 1. Terapia Integracji Sensorycznej

 2. Diagnoza sensoryczna

 3. Trening Umiejętności Społecznych

 4. Psychoedukacja dla Rodziców

 5. Terapia ręki

 6. Diagnoza Logopedyczna

 7. Terapia Logopedyczna

 


Terapia Integracji Sensorycznej

Zajęcia indywidualne – połączenie aktywności ruchowej, zabawy i nauki. W trakcie zajęć dziecko dostarcza sobie różnego rodzaju bodźców sensorycznych co wpływa terapeutycznie na jego układ nerwowy.
Dążymy do tego aby dziecko reagowało adekwatną reakcją na sytuację – gdyż efektem terapii jest poprawa funkcjonowania układu nerwowego – rejestrowania, przetwarzania i integrowania bodźców z różnych systemów sensorycznych.


Diagnoza sensoryczna

To proces diagnostyczny w terapii integracji sensorycznej, który jest kilkuetapowy i polega na przeprowadzeniu:
– Wywiadu z rodzicami, którego częściami składowymi są między innymi:

 • okres rozwój płodu,
 • pierwsze dni życia dziecka

Osiągnięcie efektów w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia.

Prób z obserwacji klinicznej oceniających:

 • lateralizację,
 • odruchy,
 • napięcie mięśni,
 • pracę gałek ocznych,
 • poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.

Głównym elementem diagnozy jest obserwacja dziecka w czasie zaplanowanej, swobodnej zabawy lub aktywności. Dla osoby przeprowadzającej diagnozę ważna jest reakcja dziecka na zaproponowane zadania ruchowe lub aktywności z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Zapraszamy na diagnozę, konsultację logopedyczną oraz ustalenie indywidualnego programu terapii logopedycznej. Udzielamy wskazówek rodzicom (do pracy w domu) oraz zajmujemy się profilaktyką (zapobieganiu wadom wymowy)


Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe  dedykowane dzieciom przedszkolnym i szkolnym z kłopotami z zaaklimatyzowaniem się w nowej grupie, problemami emocjonalnymi i komunikacyjnymi.

Na 50 minutowych spotkaniach uczymy się jak radzić sobie z frustracją i stresem, nabywamy kompetencji komunikacyjnych i społecznych.


Psychoedukacja dla Rodziców

Spotkania indywidualne lub grupowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie oraz uczące jak radzić sobie z trudnościami w wychowaniu małego dziecka ( 3-7 lat)

Szkolenie „Dobry Rodzic”

Cykl 12 spotkań dla rodziców dzieci, młodzieży- 9-16 lat ze zdiagnozowanym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej lub „indywidualistami „ mającymi własne pomysły na wychowanie.


Terapia ręki

To ćwiczenia mające na celu usprawnianie motoryki małej, precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtom, struktur materiałów i umiejętności ich różnicowania. Najważniejszym aspektem tych ćwiczeń jest poprawa samoobsługi, doskonalenie sprawności manualnej i osiągnięcie samodzielności w  podstawowych czynnościach życia codziennego. Jest to całościowa metoda pracy – terapię rozpoczynamy od ćwiczeń ogólnorozwojowych (ruchów dużych całego ciała)  a na dalszym etapie ćwiczymy precyzyjne ruchy dłoni i palców.

Zajęcia terapii ręki mają na celu prawidłowe opanowanie umiejętności szkolnych – doskonalenie techniki pisania, rysowania, malowania, wycinania, wydzierania. Celem jest wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie koordynacji obustronnej, przekraczanie linii środka ciała, doskonalenie umiejętności chwytu i sprawności manipulacyjnej oraz usprawnienie sprawności ruchowej w obrębie całej górnej kończyny.


Diagnoza Logopedyczna

zajmujemy się diagnozą, stymulacją rozwoju mowy, terapią trudności w zakresie:

 • artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego
 • karmienia i połykania a także zaburzeń powstałych na podłożu neurologicznym
 • profilaktyką

Pracujemy z dziećmi z trudnościami artykulacyjnymi – zajmujemy się korekcją wad wymowy

 • z dysleksją i trudnościami szkolnymi
 • opóźnionym lub niedokończonym rozwojem mowy
 • różnymi problemami neurologicznymi
 • z afazją
 • z autyzmem
 • z dziećmi dwujęzycznymi